ЛIНКИ
Shotokan Karatedo International Federation
Sports Club Karate Inowroclaw
Piotr Witkowski, Sztuki Walki
Osaka Sport Center Emden
Club Okinawa Shorin-ryu kyudokan Karate